Sammanfattning på svenska

I Finland är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön. SEGLI-projektet uppmanar till att ändra tanke- och verksamhetssätten! Det finns inte längre könsuppdelade arbeten, utan #kaikkienduuni.


ihmiset_1.jpg

Jämställdhet i utbildning och arbetsliv

Den finländska utbildningen och arbetslivet behöver nya verksamhetsmodeller. För närvarande är utbildningsområden och branscher, yrken och arbetsuppgifter könsuppdelade, dvs. kraftig segregerade efter kön. Dessutom finns de andra former av segregation än kön, exempelvis efter etnisk bakgrund, vilket också orsakar problem.

Det inte alltid lätt att välja

Segregationen i samhället kan begränsa de unga att göra lämpliga utbildnings- och yrkesval. Även i läroinrättningarna och på arbetsplatserna bör verksamhetskulturen och praxisen ändra för att jämställhet och likabehandling ska förverkligas för alla.

Alla har ansvar för en förändring

Det är inte bara de unga själva som är i nyckelställning för att få till stånd en förändring, utan också lärare, arbetsgivare, medarbetare, föräldrar, politiker – i själva verket vi alla. De vuxna kan inverka på de ungas studieval och framtida arbetsliv genom att ge de unga information, genom att sporra och skapa jämlika möjligheter oberoende av den ungas kön eller t.ex. etniska bakgrund.

Var och en har rätt att utvecklas och få utbildning som motsvarar den egna läggningen, färdigheterna och önskemålen. Minskad segregation främjas också av att arbetsplatserna och arbetstagarna möts. Ett jämställt arbetsliv skapar välfärd, som avspeglar sig både på individer, familjer och på arbetsmarknadens produktivitet.

 

tutkimus.jpg

SEGLI-projektet är ett nytt slags jämställdhetsprojekt

Intersektionellt betraktelsesätt

Projektet behandlar inte enbart segregation efter kön, utan även diskriminering t.ex. efter etnisk bakgrund eller socialklass. Betraktelsesättet kallas för intersektionalitet.

Organisationernas verksamhetssätt i fokus

Nytt i SEGLI-projektet är att en ändring av organisationernas verksamhetsmodeller står i projektets fokus. Arbetsfältet är omfattande, eftersom det ibland kan vara svårt att identifiera dessa tanke- och verksamhetsmodeller.

I SEGLI-projektet utvecklas nya verksamhetssätt som minskar segregation i läroinrättningar i Helsingfors, Kemi, Kajana och Suomussalmi. I Kajana stöder man exempelvis upprättandet av jämställdhets- och likabehandlingsplaner inom den grundläggande utbildningen. I Helsingfors ordnar de studerande workshops och diskussioner om segregation. I Kemi prövar man å sin sida nya former av föräldrakvällar.

Ta del av diskussionen!

SEGLI-projektet inbjuder alla att ta del av diskussionen för att minska segregation. Det behövs en omfattande och mångsidig samhällelig diskussion om segregationens nackdelar och åtgärder för att minska den. Det är viktigt att det tas fram olika synvinklar.

Kom med och skapa en gemensam synvinkel och att ställa upp mål: på nätet kaikkienduuni.fi och i sociala medier #kaikkienduuni

 

yhteiso¨.jpg

Vad gör projektet?

1. SAMARBETE MED LÄROINRÄTTNINGAR OCH SYSSELSÄTTNINGSAKTÖRER

Det utvecklas nya verksamhetssätt i läroinrättningar och sysselsättningstjänster i syfte att minska intersektionell segregation efter kön. Som samarbetsläroinrättningar fungerar den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter.

2. FORSKNING

Forskningen riktas på orsakerna till segregation. I forskningen utreds vad som fått olika personer att välja olika utbildning och yrken. Fokus läggs främst på läroinrättningarnas praktiska roll, dvs. hur läroinrättningarnas praxis och informerandet om olika yrken inverkar på hur de studerandena ser på sin framtid.

3. KOMMUNIKATION

Det väcks diskussion om nackdelarna med segregation, nyttan med att minska den och åtgärderna inom undervisningsbranschen och bland arbetsmarknadsaktörerna samt bland elever och deras föräldrar. Projektet vill även lyfta fram minskningen av segregation i den allmänna samhälleliga diskussionen.

4. EXPERTNÄTVERK

Nätverket samlar experter på utbildning och arbetsliv till en gemensam diskussionsprocess, där man fördjupar deltagarnas kunskaper om segregation och skapar en gemensam vision och strategiska avsikter för att minska segregation. Nätverket har 32 medlemmar som omfattande representerar olika samhällssektorer, branscher och geografiska områden.


Projektets kontaktpersoner:

Marja-Leena Haataja,
projektledning och utvecklingsarbete (Kajanaland)
tfn 040 729 8215
marja-leena.haataja@koulutusavain.fi

Sinikka Mustakallio, utvecklingsarbete (Helsingfors)
tfn 040 553 8878
sinikka.mustakallio@wom.fi

Inkeri Tanhua, forskning
tfn 044 742 4557
inkeri.tanhua@wom.fi

Pia Berg (tid. Sevelius), utvecklingsarbete (Helsingfors)
tfn 040 751 5238
pia.berg@wom.fi

Eija Leinonen,
utvecklingsarbete (Kemi och Uleåborg)
tfn 050 302 2662
eija.leinonen@koulutusavain.fi

Skicka post till oss: seglihanke@gmail.com