SEGLI-hankkeen tutkimus

SEGLI-hankkeeseen sisältyy tutkimusosio. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten ihmiset päätyvät erilaisille koulutuspoluille ja eri ammatteihin. Erityisesti pohditaan, miksi sukupuoli vaikuttaa niin paljon ammatinvalintaan. Yksilöllisten polkujen lisäksi selvitetään oppilaitosten roolia, eli sitä, miten oppilaitosten käytännöt vaikuttavat opiskelijoiden näkemyksiin tulevaisuudestaan. Tutkimus tuottaa lisää tietoa ammatillisen segregaation syistä.

Tutkimukseen haastateltiin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita ja opettajia, ja lisäksi aineistoa kerättiin havainnoimalla oppitunteja. Opiskelijoiden haastatteluissa ja oppituntien havainnoinnissa keskityttiin kahteen oppiaineeseen: hammastekniikkaan sekä kone- ja tuotantotekniikkaan. Nämä alat valittiin mukaan, koska haluttiin valita sekä nais- että miesenemmistöinen ala. Lisäksi valitsemalla kaksi teknistä alaa pystyttiin vertailemaan tekniikkaan liittyviä käsityksiä kahdella erilaisella alalla. Aineistoa kerättiin lisäksi nuorille aikuisille kohdennetulla verkkokyselyllä, jossa vastaajat kertoivat kokemuksiaan siitä, mitkä asiat olivat vaikuttaneet heidän ammattivalintoihinsa.

SEGLI-hankkeen tutkimuksessa analyysi keskittyy sukupuolenmukaiseen segregaatioon, unohtamatta kuitenkaan sitä, että monet muut tekijät vaikuttavat sukupuolen lisäksi. Lähtökohtana onkin analysoida ammatillisen segregaation syitä paitsi sukupuolinäkökulmasta myös intersektionaalisuuden näkökulmasta. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan, että monet henkilöä määrittämään käytetyt kategorisoinnit, esimerkiksi etninen tausta ja sukupuoli, vaikuttavat samanaikaisesti. Intersektionaalinen tutkimus myös kritisoi kategorisointien käyttöä aiemmassa tutkimuksessa.

Lue: Tutkimusraportti