Alanvaihto ja uudelleenkoulutus – saumakohtia segregaation purkamiseksi

Alaa vaihdetaan usein työuran myöhemmässäkin vaiheessa – joko enemmän omasta motivaatiosta tai suorastaan pakon edessä. Nuoret taas saattavat yhteen ammattiin kouluttauduttuaan pohtia tuntuuko valittu työ omalta – lukion vasta suorittaneista puhumattakaan. Juuri ylioppilaaksi kirjoittaneille oman alan valinta ei välttämättä ole vielä lainkaan selvää.

Segregaation purkamiseksi työelämässä, työllisyyden edistäminen ja ammattiin sekä työtehtäviin ohjaamisen rooli onkin erittäin tärkeä. Segregaation tunnistaminen on tärkeä lähtökohta. Silloin voidaan pureutua sihen, miten segregaation purkamisella edistetään työllisyyttä työpaikkojen ja -tekiöiden kohtaantoa parantamalla. Työllisyyden edistämisen ja työtehtäviin ohjauksen prosesseja ja toimintamalleja tulisi arvioida segregaation näkökulmasta.

TE-hallinnon rooli on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. Palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän digitaalisiksi, jolloin asiakkaiden kasvokkain kohtaamisen määrä on vähentynyt. Samanaikaisesti muiden työllisyystoimijoiden, kuten kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, hanketoimijoiden sekä työelämävalmennuksia tuottavien tahojen käytännön ohjaustyö on kasvanut. Erityisesti kasvokkain tapahtuvien palveluiden ja pidempien ohjausprosessien rooli on lisääntynyt.

Muutos tuo mielenkiintoisia näkökulmia segregaation purkamiseen työllisyyspalveluissa:

Mitä edellytetään ei-perinteisiin-valintoihin ohjaavilta ohjausprosesseilta? Tarjoavatko digitaaliset kanavat riittävän foorumin stereotypioita purettaessa ja ei-perinteisiin-valintoihin ohjatessa? Millaista osaamista eri sektoreiden työllisyystoimijat tarvitsevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä segregaatiokysymyksiin liittyen?

Näihin kysymyksiin pureudumme myös SEGLI-kehittämishankkeessa työllisyystoimijoiden kanssa. Yhteistyö räätälöidään kunkin työllisyystoimijan tarpeen mukaan sekä toimijatasolla että verkostoissa. Ajatuksenamme on tuottaa myös uusia toimintamalleja tulevan maakuntauudistuksen toteuttamiseksi entistä laadukkaammin myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.